Kullanıcı Söleşmesi

Üyelik Sözleşmesi

1. Taraflar
Gazi Bulvarı No:2 adresinde mukim İzmir Ticaret Borsası Tarımsal Emtia Alım Satım Portalı (Bundan böyle kısaca “E-Commodity Bazaar” olarak anılacaktır) ile www.ecommoditybazaar.com portalına üye olurken "Üye"nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

2. Tanımlar
"Üye": www.ecommoditybazaar.com portalına üye olan ve "Portal" dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek ve/veya tüzel kişiler.

"Kullanıcı": "SİTE"ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.
“Portal": www.ecommoditybazaar.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan internet sitesi.

“E-Commodity Bazaar” Üyelik Hesabı": Üye’nin "Portal" içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, "Üye"likle ilgili konularda “E-Commodity Bazaar” talepte bulunduğu, "Üye"lik bilgilerini güncelleyip sunulan hizmetlerle ilgili raporlamaları görüntüleyebildiği yalnızca kendisinin belirlediği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği "kullanıcı adı" ve "şifre" ile "SİTE" üzerinden erişilen "Üye"ye özel internet sayfası.

"Alım-satım İhaleleri": “E-Commodity Bazaar” tarafından "Portal" içinde, “E-Commodity Bazaar” Üyelik Sayfası"nda teknik özellikleri, "Portal" içinde bulunacağı konum, yayınlanma süresi, satış fiyatı, ödeme koşulları gibi detaylı bilgilerin bulunduğu ve bilgilerden "Üye"ye seçim şansı tanınarak Üye’nin kendi tercihleri doğrultusunda kişiselleştirebileceği "Portal" da yer alacak ilan/lar.

“E-Commodity Bazaar ARAYÜZÜ" : Başta "ÜYE"ler tarafından oluşturulan içeriğin "KULLANICILAR" tarafından görüntülenebilmesi ve “E-Commodity Bazaar” VERİTABANI"ından sorgulanabilmesi amacıyla "KULLANICILAR" tarafından kullanılan; *** 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları “E-Commodity Bazaar” ye ait olan tasarımlar içerisinde “PORTAL” üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.

3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı
İşbu sözleşmenin konusu, "Portal"da sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu sözleşmenin kapsamı işbu sözleşme ve ekleri ile "Portal" içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin “E-Commodity Bazaar” tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. "Kullanıcı", işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, "Portal" içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin “E-Commodity Bazaar” tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. Üyelik ve "Hizmet" Kullanımı Şartları
4.1. Üyelik; "Portal"ın ilgili bölümünden “Üye” olmak isteyen “Kullanıcı” tarafından "Portal"a üye olmak için gerekli olan üyelik formunun doldurulması, kimlik bilgilerinin verilmesi, kimlik bilgilerinin doğruluğunun onaylanması, üyelik formunda yararlanılmak istenilen hizmet eğer ücretli bir hizmet ise ücretin ödenmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve “E-Commodity Bazaar” tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu sözleşmede tanımlanan "Üye" olma hak ve yetkisine sahip olunamaz. E-Commodity Bazaar’ a üyelik ücretsiz olup , E-Commodity Bazaar istediği zaman üyeliği ücretli yapabilir ve ücretlendirmede değişiklik yapabilir.

4.2. "Portal"a üye olabilmek için reşit olmak, tüzel kişi üyeler için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmak ve “E-Commodity Bazaar” tarafından işbu sözleşme kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmamış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Reşit olmayan veya tüzel kişi üyeler için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmayan kişiler kanalıyla yapılan başvurular veya yukarıda belirtildiği gibi “E-Commodity Bazaar” tarafından işbu sözleşme kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyeliği askıya alınmış; üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişiler tarafından yapılan başvurular "Portal" kayıt işlemlerini tamamlamış olsa dahi “Üyeliğin” doğurduğu hakların kullanılmasına engeldir.

4.3. “E-Commodity Bazaar” her zaman herhangi bir gerekçe göstermeden, herhangi bir bildirimde bulunmadan ve herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadan ve derhal yürürlüğe girecek şekilde iş bu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir ve "Üye"nin üyeliğine son verebilir veya sözleşmeyi feshetmeden "Üye"nin üyeliğine son verebilir veya geçici olarak durdurabilir. İşbu madde içerisinde belirtilen fesih, üyeliğe son verme ve üyeliği durdurma kararları tamamen işbu sözleşmeye aykırılık, "Portal"da belirtilen kurallara aykırılık, "Üye"nin işlemlerinin veya işlemleri sonucunda ortaya çıkan durumun “E-Commodity Bazaar” bilgi güvenliği sistemi uyarınca bir risk oluşturduğunun “E-Commodity Bazaar” tarafından tespit edilmesi veya “E-Commodity Bazaar” ticari kararları veya “E-Commodity Bazaar” tarafından ortaya çıkan durumun hukuki bir risk oluşturduğunun değerlendirilmesi doğrultusunda “E-Commodity Bazaar” kendi iradesi ile verilecektir.

5. Hak ve Yükümlülükler
5.1. "Üye"nin Hak ve Yükümlülükler
5.1.1. “Üye", üyelik prosedürlerini yerine getirirken, "Portal" hizmetlerinden faydalanırken ve "Portal"daki hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, "Portal"ın ilgili yerlerinde yararlandığı hizmete ilişkin belirtilen kurallara/beyanlara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder.

5.1.2. "Üye", “E-Commodity Bazaar” ın yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içersinde, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde kullanıcılara ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder. Bunun haricinde “Üye”nin “Portal” üzerinde verdiği ilanlarla ilgili olarak üçüncü kişilerin haklarını ihlal ettiği iddiasının, hakkı ihlal edilen taraflarca “E-Commodity Bazaar”ye beyan edilerek yargı yoluna başvurulacağının bildirilmesi halinde “E-Commodity Bazaar” Üye’nin kendisine bildirdiği ad, soyad bilgisini karşı tarafa verebilir.

5.1.3. "Üye"lerin, “E-Commodity Bazaar” tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla “E-Commodity Bazaar” Üyelik Hesabına" girişte kullandıkları "kullanıcı adı" ve "şifre"nin güvenliğini sağlamaları, münhasıran ve müstakilen kendileri tarafından kullanılmasını temin etmeleri, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutularak saklanmasını sağlamaları tamamen "Üye"lerin sorumluluğundadır. "Üye"ler, "kullanıcı adı" ve "şifre"nin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, münhasıran ve müstakilen kendisi tarafından kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı diğer “Üye"lerin, “E-Commodity Bazaar” ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan sorumludur.

5.1.4. "Üye"ler "Portal" dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, söz konusu bilgi ve içeriklerin "PORTAL" üzerinde yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin satışının ve teşhirinin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını kabul ve taahhüt etmektedirler “E-Commodity Bazaar”, "Üye"ler tarafından “E-Commodity Bazaar”’ye iletilen veya "Portal" üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etme ve bu içeriklerin internet üzerinden yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin satışının ve teşhirinin hukuka aykırı bir durum oluşturmamasını sağlamakla yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya yayınlanmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

5.1.5. "Üye"ler, “E-Commodity Bazaar” yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

5.1.6. “E-Commodity Bazaar” in sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve "Portal"ı kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla "Portal" üzerinde işlem yapabilirler. "Üye"lerin, "Portal" dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her "Üye", “E-Commodity Bazaar” ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki "Portal" dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde işbu madde içerisinde belirtilen içerikleri "Portal" üzerine yüklemeyeceğini; gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla “E-Commodity Bazaar” ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. "Üye"nin işbu sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "Portal" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı www.ecommoditybazaar.com doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5.1.7. “E-Commodity Bazaar”, “Portal” üzerinde yer alan ilanlar ve “E-Commodity Bazaar ARAYÜZÜ" ile ilgili olarak “Kullanıcı”ların sadece ilgili ilanların içeriklerini öğrenme amacıyla ilanları görüntülemesine ve “E-Commodity Bazaar ARAYÜZÜ”nü kullanmasına izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ilanların kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, “E-Commodity Bazaar” üzerindeki ilanlara link verilmesi de dahil olmak üzere her türlü fiilin işlenmesine “E-Commodity Bazaar” tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Buna rağmen “E-Commodity Bazaar VERİTABANI"nın işbu maddede belirtilen izin verilen kapsam dışında kullanılması hukuka aykırı olup; “E-Commodity Bazaar” in gerekli talep, dava ve takip hakları saklıdır.

5.1.8 “E-Commodity Bazaar VERİTABANI" ve bu veri tabanında yer alan bilgiler kısmen veya tamamen sahibinin yazılı rızası olmadan kopyalanamaz, başka veri tabanlarına aktarılmaz ve bu veri tabanlarından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.

5.1.9. "Portal"da "Üye"ler de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı “E-Commodity Bazaar”’in, çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. “E-Commodity Bazaar”, "Üye"ler de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

5.1.10. "Üye" Portal üzerinde gerçekleştirdiği işlemler ilgili olarak, reklam veren, satıcı, vergi mükellefi veya benzeri sıfatlarla ilgili mevzuatın gerektirdiği önlem ve prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, bu önlem ve prosedürlerle ilgili “E-Commodity Bazaar”in herhangi bir yetki ve sorumluluğu bulunmadığını, iş bu madde içerisinde belirtilen kapsamda önlem ve prosedürlerin yerine getirilmemesi sonucunu doğuracak tüm ihmal ve kusurlarından dolayı diğer Üye"lerin, “E-Commodity Bazaar” in ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.1.11 “Üye Portal üzerinde gümrük mevzuatına aykırı veya hiçbir gümrük işlemine tabi tutulmaksızın, Türkiye’ye giriş yapmış ürünlerin sergilenmesi ve satışının yasak olduğunu kabul ve taahhüt eder.

5.2. “E-Commodity Bazaar”ın Hak ve Yükümlülükleri
5.2.1. “E-Commodity Bazaar”, işbu sözleşmede bahsi geçen hizmetleri; ilgili hizmetlerin sunumuyla ilgili “E-Commodity Bazaar” Üyelik Hesabı" içerisinde belirtilen açıklamalar ve işbu sözleşmede belirtilen koşullar dâhilinde yerine getirmeyi, işbu sözleşme kapsamında belirtilen hizmetlerin sunulabilmesi için işbu sözleşmenin 4.maddesi ile belirlenen hükümler saklı kalmak şartıyla gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde içerisinde belirtilen teknolojik altyapı tesis etme yükümlülüğü, sınırsız ve eksiksiz bir hizmet taahhüdü anlamına gelmemektedir; “E-Commodity Bazaar” her zaman herhangi bir bildirimde bulunmadan işbu sözleşme ile belirlenen hizmetlerini ve teknolojik altyapısını durdurabilir veya son verebilir.

5.2.2. “E-Commodity Bazaar”, "Portal"da sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; "Üye"lerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri tüm "Portal" kullanıcıları da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. “E-Commodity Bazaar”, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "Üye"ler, “E-Commodity Bazaar” ın talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. “E-Commodity Bazaar” tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde “E-Commodity Bazaar” tarafından yapabilir. “E-Commodity Bazaar” tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

5.2.3. "Portal" üzerinden, “E-Commodity Bazaar” ın kendi kontrolünde olmayan "Satıcı"lar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verebilir. Bu link'ler "Üye"ler tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle “E-Commodity Bazaar” tarafından sağlanmış olabilir ve linkin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. "Portal" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya internet sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında “E-Commodity Bazaar”ın herhangi bir sorumluluğu yoktur.

5.2.4. “E-Commodity Bazaar”, "Portal"da yer alan "Üye"lerin yükledikleri içerikleri veya üyeliğe ilişkin "Üye" bilgilerini, "Üye"nin güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

5.2.5. “E-Commodity Bazaar” "Portal"ın işleyişine, hukuka, başkalarının haklarına, sözleşme koşullarına, genel ahlak kurallarına aykırı olan mesajları, içerikleri her zaman kontrol edebilir istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; “E-Commodity Bazaar” bu mesaj ve içeriği giren "Üye"nin üyeliğine herhangi bir ihbar yapmadan son verebilir.

5.2.6. E-Commodity Bazaar portal üzerinden yapılacak alışverişin veya ticaretin tarafı değildir. Yapılan alışverişin , ticaretin, ödeme ve teslim koşullarının garantörü değildir, ürünlerin nitelik ve içeriği, yurt dışından gelecek malların gümrük işlemleri vb. hususlarında sorumluluğu ve yükümlülüğü yoktur.

6. “E-Commodity Bazaar”ın Hizmetleri ve Kullanım Koşulları
“E-Commodity Bazaar” "Portal"da, işbu sözleşme ile kapsamı ve kullanım koşulları belirlenen "hizmet"leri "Üye"lere sağlayacaktır. ““E-Commodity Bazaar” tarafından verilen hizmetlerin temel hedefleri;

“Üye"lerin hukuken üzerinde tasarruf yetkisi bulunan mal ve hizmetleri belli bir bedel karşılığında ilgili kişiler tarafından satın alınması, kiralanması veya takasa konu yapılması gibi hukuki işlemlere konu olabilecek şekilde "Üye”nin “E-Commodity Bazaar Üye Hesabı" üzerinden yükleyeceği içeriklerin "SİTE" üzerinden "Üye"nin seçtiği tarzda ilan şeklinde gösterilmesi yoluyla alım veya satımının, tanıtımının ve reklamının yapılması,

6.1. “E-Commodity Bazaar” İlan Hizmetleri
6.1.1. "Üye", “E-Commodity Bazaar Üyelik Hesabı" üzerinden “E-Commodity Bazaar” tarafından belirlenen "İlan Programları"na göre “E-Commodity Bazaar Üyelik Hesabı" içerisindeki arayüzleri kullanarak ilanlarını yaratacak ve “E-Commodity Bazaar Veritabanı”na yükleyecektir.

6.1.2. “E-Commodity Bazaar İlan Program"ları “E-Commodity Bazaar Üyelik Hesabı" üzerinden açıkladığı koşullar çerçevesinde "Üye"nin seçimine sunmayı ve "Üye"nin seçim yaptığı ve talepte bulunduğu "İlan Programı"na ilişkin "Üye"nin talep ve seçimlerini değerlendirmeyi, değerlendirme sonucunun olumlu olması durumunda ilgili "İlan Programı"na göre “E-Commodity Bazaar Üyelik Hesabı" içerisinde yapmış olduğu açıklamalar çerçevesinde "Üye"nin ilanını/ilanlarını yayınlamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.1.3. “E-Commodity Bazaar”, "Üye" tarafından “E-Commodity Bazaar Üye Hesabı" üzerinden yapılan seçimler doğrultusunda "İlan Programı"na uygun olarak "Üye" tarafından oluşturulan ilan/ilanları değerlendirmeye alacak; bahsi geçen ilanları "İlan Programı"nda belirtilen şekilde "Portal"da yayınlanmasını kabul veya red edecektir. “E-Commodity Bazaar Üye" tarafından "İlan Program"larına uygun olarak oluşturduğu ilanının yayınlanması talebini değerlendirmesine yönelik kriterleri, koşulları ve süreleri serbestçe tayin ve tespit ederek bu kriter ve koşulları “Portal”ın "İlan Program"larına ilişkin kısmında yayınlayacaktır.

6.1.4. “E-Commodity Bazaar”, “Portal”da yayınlanan ilanların hukuka ve ahlaka aykırı olması, başkalarının şahsi ve ticari haklarına tecavüz edici nitelik taşıması veya bu yönde yapılan ihtarlara muhatap olması veya işbu sözleşme ve “Portal”da yer alan kural ve koşullara doğrudan veya dolaylı olarak aykırı olması veya işbu sözleşmenin 4.3 maddesinde belirtilen şart ve koşulların oluşması gibi sebeplerle "Üye"ye herhangi bir ihtarda bulunmadan ilgili ilanının yayınını geçici veya sürekli olarak durdurabilir.

6.1.5. “E-Commodity Bazaar”, "Üye"nin ilanlarının ve ilan içerisindeki metin, resim ve içeriklerin başka sitelerde, arama motorlarında ve “E-Commodity Bazaar” ilan ve reklamlarında görüntülenebilmesi için üçüncü kişilerle anlaşma yapabilir. "Üye", bu konuda “E-Commodity Bazaar”a yetki verdiğini işbu sözleşmede açıklıkla beyan ve kabul etmektedir.

6.1.6. "Üye", “E-Commodity Bazaar Üyelik Hesabı" üzerinden başta "İlan Program"larına ilişkin seçimleri olmak üzere “E-Commodity Bazaar Üyelik Hesabı" içerisinde gerçekleştirdiği bilcümle seçime ilişkin yapmış olduğu her türlü işlemin ve talebin kendisini gayrikabili rücu olarak bağladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.1.7. "Üye", “E-Commodity Bazaar Üyelik Hesabı" üzerinden yaptığı her türlü iş ve işlemin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu; burada gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.1.8. "Üye", "Portal"da yayınlayacağı ilanlarda karalama, kötüleme, ticari iftira atma, tehdit veya taciz etme gibi hukuka aykırı her türlü fiili gerçekleştirmeyeceğini, "Portal"ın altyapısını gerekçesiz ya da aşırı derecede yük getirecek girişimlerde ve eylemlerde bulunmayacağını, yüz kızartıcı, pornografik veya ahlaka aykırı içerikli metinlerin ve görsellerin "Portal"da yayınlanacak reklamlarda yer almasına izin vermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.1.9. "Üye", "Portal"da yayınlattığı ilanlarda gerçek, doğru ve hukuka uygun bilgilerle mal ve hizmetlerinin reklam ve tanıtımını yapacaktır. "Üye"nin hukuken üzerinde ilanında belirttiği şekilde tasarruf yetkisi olmayan nitelikteki mal ve hizmetlere ilişkin ilan vermesi yasaktır. Bu kapsamda ilan veren "Üye"ler için "Satım İhaleleri, Alım İhaleleri, Vitrin Ürünleri", "Üye"ye herhangi bir ihtarda bulunmaya gerek olmadan "Üye"liğini askıya alabilir, "Üye"likten çıkarabilir, "Üye"likten geçici bir süre uzaklaştırabilir, işbu sözleşmeyi herhangi bir geri ödeme yükümlülüğü olmadan tek taraflı olarak fesh edebilir.

6.1.10. "Üye", hassaten tüketicinin korunması, fikri haklar, haksız rekabet, reklam konularını düzenleyenler dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir mevzuata aykırı ilan vermeyeceğini ve ilanlarında bu mevzuatlara aykırı beyanların; resim, video gibi görsellerin bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.1.11. "Üye", seçmiş olduğu "İlan Programın"da “E-Commodity Bazaar” tarafından belirtilen koşullar çerçevesinde gerekli olan iş ve işlemleri eksiksiz olarak yerine getirmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.1.12. Üye, kendisine ait ilanlarını "Portal"ın "Satım İhaleleri, Alım İhaleleri, Vitrin Ürünleri" bölümünde detaylı olarak açıklandığı ve sınırları belirtildiği üzere, kendisine ait bir bölümde, kendisi tarafından belirlenen içerik ve bilgilerle birlikte "Portal" üzerinden yayınlayabilir. Üye’nin işbu madde içerisinde belirtilen şekilde ilanlarını yayınlayabilmesi için, işbu sözleşmenin haricinde, "Portal"ın "Satım İhaleleri, Alım İhaleleri, Vitrin Ürünleri" bölümünde belirtilen kural ve koşullara uyacağını kabul, beyan ve taahhüt etmesi gerekmektedir.

6.1.13. "Üye", farklı bir kullanıcı adı kullanmak suretiyle “E-Commodity Bazaar” da birden fazla “Üyelik Hesabı" açmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu kuralın ihlali veya herhangi bir sebeple "Üye"likten çıkarılan, "Üye"liği durdurulan veya askıya alınan birisinin tekrar Portal'a girmek için farklı bir kullanıcı adı ile bir veya daha fazla “E-Commodity Bazaar Üyelik Hesabı" açtığının “E-Commodity Bazaar” tarafından tespit edilmesi halinde, “E-Commodity Bazaar”ın, bu kişinin tüm “Üyelik Hesapları"nı, herhangi bir ihtara gerek olmaksızın iptal etme ve işbu sözleşmeyi herhangi bir geri ödeme yükümlülüğü olmadan tek taraflı olarak feshetme yetkisi olacaktır.

6.2. Ek Hizmetler
"Üye"ler, yukarıda sayılan temel "hizmet"lere ek olarak "Portal"dan duyurulan ve kullanım koşulları portalın ilgili kısımlarında belirtilen "hizmet"lerden yararlanabilirler. "Üye"ler “E-Commodity Bazaar” tarafından iş bu madde kapsamında tanımlanan ve "Portal"ın ilgili bölümünde duyurulan hizmetlere ilişkin "Portal"ın ilgili bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesindeki yükümlülüklere uyacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

7. İlan Verilmesi, Satıma Arzı, Listelenmesi Yasaklı Ürün ve Hizmetler
7.1. “E-Commodity Bazaar” tarafından portalda verilen hizmetler kapsamında bazı ürün ve hizmetlerin satıma arzı, listelenmesi portal tarafından yasaklanabilecektir. Yasaklanan ürün ve hizmetler tahdidi sayıda olmamak üzere portalda yayınlanabilecektir. "Üye"nin çekişmesiz olarak üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisine sahip olmadığı ürün ve hizmetlerin satışa arzı, ilanının verilmesi ve listelenmesi yasaktır.

7.2. Yasaklı ürün ve hizmet olarak belirtilen ürün ve hizmetlerin "Üye" tarafından portalda satış ilanının verilmesi ve bu durumun “E-Commodity Bazaar” tarafından tespit edilmesi halinde “E-Commodity Bazaar” ilgili yasaklı ürün ve hizmetin satıma arzına ilişkin ilanı ve listelenmesini durdurma, yasaklı ürün ve hizmeti satıma arz eden, ilanını veren "Üye"nin üyeliğine son verme ve işbu sözleşmeyi ihbara gerek olmaksızın feshetme haklarını saklı tutmaktadır.

7.3. “E-Commodity Bazaar” gerekli gördüğü durumlarda "Üye"ye önceden uyarıda bulunma gerekliliği olmadan (özellikle çalıntı, kaçak ve sahte ürün satışlarında) "Üye" hakkında gerekli yasal işlemin yapılması amacıyla Cumhuriyet Savcılığına ve ilgili denetleme ve düzenleme kuruluşlarına şikayet veya ihbarda bulunabilir. "Üye", yasaklı ürün ve hizmetin satışıyla bağlantılı olarak “E-Commodity Bazaar” şikayeti ve/veya bilgi temini sonucu zarara uğraması durumunda“E-Commodity Bazaar”ı hiç bir sıfatla sorumlu tutmamayı, tazminat talep etmemeyi kabul ve taahhüt eder. "Üye" aynı sebepten kaynaklanan, üçüncü kişi veya kurumlardan gelebilecek tazminat taleplerinde “E-Commodity Bazaar”ın doğabilecek tazminat ve avukatlık ücretleri dahil dava yükümlülüklerini karşılamayı peşinen kabul ve taahhüt eder. "Üye", "Portal"da sergilediği ürünlerin tamamının, Türkiye Cumhuriyeti ithalat mevzuatı ve rejimine, gümrük kanunlarına, mevzuatına ve rejimine göre gümrük işlemine tabi tutulmuş ve serbest dolaşıma girmiş ürünler olduğunu kabul ve beyan eder.

8. Gizlilik Politikası
“Üye", “E-Commodity Bazaar” ın yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içersinde, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde kullanıcılara ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.E-Commodity Bazaar” "Portal"da "Üye"lerle ilgili bilgileri asal şartlar dahilinde üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanabilir. “E-Commodity Bazaar” "Üye"lere ait gizli bilgileri ancak Gizlilik Sözleşmesi’nde belirtilen koşullar dahilinde üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanabilir. Gizlilik Sözleşmesi, Üyelik Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir parçasıdır.

9. Diğer Hükümler
9.1. Fikri Mülkiyet Hakları
Bu "Portal" dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak üyeler tarafından sağlanan bilgiler ve bu "Portal"ın (sınırlı olmamak kaydıyla “E-Commodity Bazaar VERİTABANI", “E-Commodity Bazaar ARAYÜZÜ", tasarım, metin, imge, html kodu (ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden “E-Commodity Bazaar”ın telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) “E-Commodity Bazaar”a ait ve/veya “E-Commodity Bazaar” tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. "Üye"ler, “E-Commodity Bazaar” hizmetlerini, “E-Commodity Bazaar” bilgilerini ve “E-Commodity Bazaar”ın telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının “E-Commodity Bazaar” in hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "Portal Kullanım Koşulları" dâhilinde “E-Commodity Bazaar” tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde “E-Commodity Bazaar”ın telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.
İşbu "Portal Kullanım Koşulları" dâhilinde “E-Commodity Bazaar” tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde “E-Commodity Bazaar” ; “E-Commodity Bazaar” hizmetleri, “E-Commodity Bazaar” bilgileri, “E-Commodity Bazaar” telif haklarına tabi çalışmaları, “E-Commodity Bazaar” ticari markaları, “E-Commodity Bazaar” ticari görünümü veya bu portal vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

9.2. Sözleşme Değişiklikleri
“E-Commodity Bazaar”, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda "Portal"da ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu sözleşme, "Üye"nin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

9.3. Mücbir Sebepler
Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, “E-Commodity Bazaar” işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, “E-Commodity Bazaar” için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için “E-Commodity Bazaar” dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve “E-Commodity Bazaar”ın gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

9.4. Uygulanacak Hukuk ve Yetki
Türk Hukuku uygulanacaktır. İhtilaf halinde İstanbul Tahkim ve İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9.5. “E-Commodity Bazaar” Kayıtlarının Geçerliliği
"Üye", işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda “E-Commodity Bazaar” ın kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini“E-Commodity Bazaar” ı yemin teklifinden beri kıldığını ve bu maddenin HMK 193. madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.6. Yürürlülük
İşbu sözleşme "Üye"nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.
www.ecommoditybazaar.com